Reeglitele ja Tingimustele.

§ 1

Üldsätted

1. Järgnevad Tingimused (edaspidi "Tingimused") määravad partnerlusprogrammis osalemise asjaolud koostööpartnerite ja AUTODNA Sp.z o. o. vahel, mis puudutab AUTODNA Sp.z o. o. poolt pakutavaid võrguteenuseid veebiaadressil www.autodna.ee (edaspidi "autoDNA veebileht"). Autodna.ee kuulub firmale AUTODNA Sp. z o. o. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź, Poola. Ning nende koostöö partner eestis on AUTODNA Sp.z o. o.

2. AUTODNA Sp.z o. o. partnerprogrammi eesmärk on autoDNA veebilehe reklaamimine ja AUTODNA Sp.z o. o. poolt pakutavate teenuste müügi suurendamine.

3. Partnerlusprogrammis osalemine on vabatahtlik ja tasuta.

4. Käesolevad Tingimused ning kõik siin loetletud sätted on suunatud ja siduvad ainult Partnerile, kes ei ole tarbija. Käesolevad Tingimused ei ole suunatud tarbijatele.

§ 2

Partnerlusprogramm

1. Partnerlusprogrammiga võib liituda:

a) iga juriidiline isik või juriidilise võimega majandusüksus,

b) iga majandustegevusega tegelev (ja antud juhul tarbija staatust mitteomav) füüsiline isik.

2. Partnerlusprogrammis osalemine, nagu eelnevas punktis kirjeldatud, on kättesaadav ettevõtetele, kes:

a) juhivad oma äritegevusele pühendatud veebilehte või blogi,

b) on korrektselt sisse logitud partnerlusprogrammi vormi kaudu, mis on saadaval aadressil www.afilio.autodna.ee ja seega loonud koostööpartneri konto (edaspidi "koostööpartneri konto"),

c) on esitanud tõest, täpset ja täielikku teavet, sealhulgas isikuandmeid,

d) on aktsepteerinud AUTODNA Sp.z o. o partnerlusprogrammi tingimusi,

e) on nõustunud esitama oma isikuandmed (nagu on osutatud käesoleva lõike punktis c), mida töötleb AUTODNA Sp.z o. o,

f) on esitanud AUTODNA Sp.z o. o poolt nõutud lisateabe või dokumentatsiooni kuupäeval, mille määrab AUTODNA Sp.z o. o.

3. Eespool välja toodud tingimustele vastamine ei garanteeri äriüksustele partneri staatust ega anna seega lõikes 1 ja 2 nimetatud äriüksustele õigust eeldada partneri staatust või koostööd AUTODNA Sp.z o. o. poolt.

4. Partnerluslepingu sõlmimise või sellest keeldumise otsus majandusüksusele tehakse pärast AUTODNA Sp.z o. o taotlusvormi ja täiendavate andmete (vajaduse korral) kinnitamist.

5. AUTODNA Sp.z o. o jätab endale õiguse keelduda mistahes taotluse aktsepteerimisest omal äranägemisel.

6. AUTODNA Sp.z o. o teavitab taotluse esitanud äriüksusi vastavast otsusest e-posti teel või telefoni teel.

7. Juhul, kui partnerluslepingu taotlus on heaks kiidetud, saab taotleja juurdepääsu Koostööpartneri konto funktsioonidele. Koostööpartneri konto võimaldab koostöös AUTODNA Sp.z o. o. laadida alla sisu, mis seejärel laaditakse üles koostööpartneri veebilehele või blogile. Sellega algab koostöös AUTODNA Sp.z o. o. ja partneri vahel.

8. Igal ettevõtjal, kes taotleb koostööpartneri staatust ning igal koostööpartneril on ainult üks Koostööpartneri konto.

§ 3

Partnerlusleping

1. Ettevõttele, kes on saavutanud partneri staatuse, saadab AUTODNA Sp.z o. o. partnerluslepingu e-posti teel.

2. AUTODNA Sp.z o. o. saadab partneri aadressile kaks allkirjastatud partlernuslepingu koopiat koos vastavate lisadega. Koostööpartner on kohustatud allkirjastama nii partnerluslepingu koopiad kui ka kõik lisad ning saatma AUTODNA Sp.z o. o. aadressile ühe allkirjastatud koopia koos vastavate lisadega hiljemalt 20 päeva jooksul alates lepingu koopiate ja lisade kättesaamisest. Koostööpartner on kohustatud allkirjastatud partnerluslepingule lisama järgmised dokumendid: riiklikusse äriregistrisse kandmise sertifikaadi koopia, maksukohustuslase identifitseerimisnumbri sertifikaadi koopia ja äritegevuse registrisse kandmise sertifikaadi koopia või riikliku kohturegistri ajakohastatud väljavõtte koopia.

3. AutoDNA Sp.z o. o. jätab endale õiguse muuta Koostööpartneri tegevusest tuleneva tasu arvutamise tingimusi ja partnerluslepingu 1. punktis määratud tasustamise lävendeid, saates uued tasustamise tingimused või uued tasustamise lävendid partneri e-posti aadressile või edastades muudatustega seotud teavet Koostööpartneri konto kaudu. Eelnimetatud muudatused jõustuvad 14 päeva pärast muudatustega seotud teabe saatmist Koostööpartneri e-posti aadressile või Koostööpartneri kontole. Koostööpartneril on õigus leping lõpetada viivitamatult hiljemalt 14 päeva jooksul alates eespool nimetatud muudatuste jõustumisest.

4. AUTODNA Sp.z o. o. aktiveerib Koostööpartneri konto siis, kui autoDNA OÜ on kätte saanud koostööpartneri poolt allkirjastatud partnerluslepingu ja vastavad lisad. Alates aktiveerimise hetkest saab koostööpartner juurdepääsu järgmistele funktsioonidele:

a) nende klientide arvu jälgimine, kes on ostnud AUTODNA Sp.z o. o. teenuseid pärast seda, kui neid on autoDNA veebilehele suunatud koostööpartneri veebilehe või blogi kaudu,

b) Koostööpartneri poolt välja teenitud vahendustasu jälgimine,

c) aruannete genereerimine, mis on seotud Koostööpartneri poolt välja teenitud vahendustasuga.

d) vahendustasu kontolt välja võtmine, vastavalt käesoleva lepingu 1. lisale ja partnerluslepingule. Kuni AUTODNA Sp.z o. o. ei ole kätte saanud partnerluslepingu allakirjastatud koopiat, ei ole Koostööpartneril õigust nõuda partnerlusprogrammis osalemise eest saadava tasu maksmist.

§ 4

Koostöö tingimused

1. AUTODNA Sp.z o. o. ja partneri koostöö üksikasjalikud tingimused määratakse kindlaks AUTODNA Sp.z o. o. ja partneri poolt allkirjastatud partnerluslepinguga.

2. Partnerluslepingu alusel võtab Koostööpartner endale järgnevad kohustused:

a) reklaamida AUTODNA Sp.z o. o.poolt pakutavaid autoDNA veebilehe teenuseid, lisades linke AUTODNA Sp.z o. o. sisule (edaspidi "Lingid") ja näidates AUTODNA Sp.z o. o. poolt pakutavaid või heakskiidu saanud reklaame partneri veebilehel, blogis või muudel veebilehtedel, mis võimaldavad potentsiaalseid kliente suunata AUTODNA Sp.z o. o. veebilehele,

b) reklaamida AutoDNA veebilehe ja selle kaudu pakutavaid AUTODNA Sp.z o. o. teenuseid vastavalt õiguslikele nõuetele, kehtivatele ühiskondlikele normidele ja heade tavade põhimõtetele,

3. Juhul, kui Koostööpartneril on selleks seaduslik õigus, on lubatud vastavasisulisi linke lisada ka teiste isikute veebilehtedele või blogidesse. AUTODNA Sp.z o. o. jätab endale õiguse nõuda Koostööpartneri poolt lisatud linkide eemaldamist vastavalt veebilehelt.

4. Koostööpartnerid võivad linke lisada ka bännerreklaamidele.

5. Koostööpartner on kohustatud AUTODNA Sp.z o. o. (võttes ühendust meili teel: partner.programmi@autodna.ee) informeerima oma andmete muutumisest hiljemalt 7 päeva jooksul alates muudatuse toimumisest.

6. Koostööpartner on kohustatud AUTODNA Sp.z o. o. (võttes ühendust meili teel: partner.programmi@autodna.ee) teavitama igast juhtumist, mis võib mõjutada antud partneri ja AUTODNA edasist koostööd hiljemalt 7 päeva jooksul alates sündmuse toimumisest.

7. Koostööpartner on kohustatud AUTODNA Sp.z o. o. (võttes ühendust meili teel: partner.programmi@autodna.ee) teavitama kõigist probleemidest, mis on seotud partneri blogile või veebilehele ligipääsemisega, veebilehe eeldatava kustutamisega, veebilehe kasutamise õiguste või omandiõiguste ümberjaotamisega; samuti kõigist takistustest, mis on seotud potentsiaalse kliendi ümbersuunamisega autoDNA veebilehele.

8. Potentsiaalse kliendi suunamine autoDNA veebilehele ei saa toimuda seaduslike nõuete, kehtivate ühiskondlike normide ja heade tavade vastaselt. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et autoDNA veebilehe kaudu pakutavate AUTODNA Sp.z o. o. teenuste reklaam ei oleks solvav.

9. Potentsiaalse kliendi suunamine AutoDNA veebilehele peaks olema võimalik ainult siis, kui potentsiaalne klient klõpsab Koostööpartneri veebilehel või blogil olevale lingile, konkreetsele väljale või teostab muu sihtotstarbelise tegevuse.

10. Tungivalt on keelatud järgmised toimingud:

a) autoDNA veebilehega seotud üleliigse või soovimatu sisu edastamine Koostööpartneri poolt, eriti e-posti sõnumite või reklaammaterjalide kaudu,

b) potentsiaalsele kliendile juurdepääsu võimaldamine Koostööpartneri poolt pakutavale teenusele, veebilehele või blogile autoDNA veebilehel toodud lingi kaudu,

c) potentsiaalse kliendi suunamine autoDNA veebilehele koheselt pärast seda, kui potentsiaalne klient on sisenenud Koostööpartneri veebilehele või blogile,

d) autoDNA teenustega seotud reklaamimaterjalide avaldamine Koostööpartneri veebilehel, blogis või muudel veebilehtedel, mis ei ole heakskiidetud AUTODNA poolt,

e) autoDNA veebilehe või AUTODNA teenuste reklaamimine mistahes tegevuse abil, mis ei ole partnerluslepinguga kinnitatud või AUTODNA poolt kirjalikult heaks kiidetud,

f) avaldada Koostööpartneri veebilehel, blogis ja muudele veebilehtedel sisu või materjale, mille tõttu võib internetikasutajate seas levida arvamus, et Koostööpartneril on mistahes õigus AutoDNA teenustele; erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et sisu ei tohi mingil moel vihjata, et Koostööpartner osutab teenuseid AutoDNA veebilehe kaudu.

§ 5

Tasustamine

1. Koostööpartnerile makstava vahendustasu suurus ja raha välja võtmise tingimused määratakse Koostööpartneri ja AUTODNA SP. z o.o. poolt allkirjastatud partnerluslepinguga.

2. Iga potentsiaalse kliendi suunamine autoDNA veebilehele Koostööpartneri veebilehe või blogi kaudu registreeritakse AutoDNA veebilehel nn küpsisefailide kasutamise abil. Tasumisele kuuluva summa suurus sõltub Koostööpartneri veebilehe või blogi kaudu suunatud klientide arvust, kes on ostnud AUTODNA SP. z o.o. poolt osutatud teenuseid vastavalt partnerluslepingu tingimustele. Vahendustasu makstakse ainult juhul, kui klient on autoDNA veebilehele suunatud Koostööpartneri veebilehe või blogi kaudu ja ostab AUTODNA SP. z o.o. poolt pakutavaid teenuseid 1 päeva jooksul alates esimesest ümbersuunamisest. Vahendustasu arvutatakse iga kliendi poolt ostetud teenuste põhjal 1 päeva jooksul pärast konkreetse kliendi esimest ümbersuunamist Koostööpartneri veebilehe või blogi kaudu, st alates küpsisefaili loomise päevast. Pärast eelmises lauses määratletud 1 päeva möödumist on vahendustasu nõutav ainult juhul, kui konkreetne klient on ostnud teenuse Koostööpartneri veebilehelt või blogilt ümbersuunamise tulemusena pärast eelnimetatud 1 päeva möödumist. Vahendustasu makstakse iga teenuse müügi eest 1 päeva jooksul alates järgmisest ümbersuunamisest Koostööpartneri veebilehe või blogi kaudu, st alates küpsisefaili loomise päevast.

3. Koostööpartneril on õigus nõuda vahendustasu väljamaksmist, kui tasu netosumma ei ole väiksem kui 25.00 eurot neto.

4. Vahendustasu kantakse Koostööpartneri pangakontole. Koostööpartner väljastab Teenusepakkujale arve, mis on makstav 21 päeva jooksul ja genereeritud enne iga kuu 7. kuupäeva. Koostööpartneril on õigus vahendustasu arvel esitatada summa, mis on välja toodud Koostööpartneri kontoga seotud saldot kirjeldaval vahelehel.

5. Partnerluslepingu kohaselt peab Koostööpartner AUTODNA SP. z o.o. arved väljastama ja kättetoimetama hiljemalt selle kuu 7. kuupäevaks, mis järgneb viimasele tasustamisele kuuluvale kuule või kuudele. Iga Koostööpartneri poolt esitatud arve põhineb summal, mis on välja toodud Koostööpartneri kontoga seotud saldot kirjeldaval vahelehel.

6. Arved saadetakse AUTODNA SP. z o.o. e-posti aadressile: arvelduste.afilio@autodna.ee; või tähitud kirja teel AUTODNA SP. z o.o. aadressile.

7. Koostööpartner on kohustatud esitama riiklikusse äriregistrisse kandmise sertifikaadi koopia, maksukohustuslase identifitseerimisnumbri sertifikaadi koopia või riikliku kohturegistri ajakohastatud väljavõtte koopia, kui AUTODNA SP. z o.o. seda soovib.

8. Koostööpartner on kohustatud eelmises punktis kindlaksmääratud dokumendid kättetoimetama 7 päeva jooksul alates AUTODNA SP. z o.o. poolse taotluse esitamisest.

9. AUTODNA SP. z o.o. jätab endale õiguse keelduda Koostööpartneri poolt esitatud arve tasumisest, kui on tekkinud kahtlusi Koostööpartneri poolt esitatud dokumentide ehtsuse, tasumisele kuuluva summa suuruse või pakutavate teenuste kvaliteedi suhtes, mis on seotud partnerluslepingu nõuete täitmisega.

10. Juhul, kui partnerlusleping lõpetatakse AUTODNA SP. z o.o. poolt Koostööpartneri süü läbi, ei ole Koostööpartneril õigust nõuda välja teenitud vahendustasu maksmist.

11. Juhul, kui partnerlusleping lõpetatakse Koostööpartneri poolt, on Koostööpartneril õiguse nõuda vahendustasu väljamaksmist ainult siis, kui tasumisele kuuluv netosumma ei ole väiksem kui 25.00 eurot neto.

§ 6

AUTODNA SP. z o.o. õigused

1. AUTODNA SP. z o.o. jätab endale õiguse tühistada või peatada iga Koostööpartneri staatus, või lõpetada pertnerlusleping kohe, kui:

a) AUTODNA SP. z o.o.on põhjendatult alust arvata, et Koostööpartner ei järgi õiguslikke nõudeid, kehtivaid ühiskondlikke norme või heade tavade põhimõtteid, või tegutseb vastukõlas AUTODNA SP. z o.o. huvidega,

b) Koostööpartner tegutseb ebaõiglaselt või vastuolus partnerluslepingus kehtestatud eeskirjadele,

c) Koostööpartner ei täida või ei täida adekvaatselt lepingust tulenevaid kohustusi,

d) Koostööpartner on lõpetanud käesolevate Reeglite §2 punktis 1 ja 2 sätestatud tingimuste või partnerluslepingus täpsustatud tingimuste täitmise. 1 ja 2 või Seotud Lepingu tingimused,

e) edasine koostöö võib kahjustada AUTODNA mainet või põhjustada AUTODNA seostamist ebaseaduslike toimingutega.

2. Eelnevates jaotistes kirjeldatud juhtudel on Koostööpartner kohustatud viivitamatult kustutama sobimatu sisu, ja taolise sisu avaldamise tulemused, mille tõttu konkreetse Koostööpartneri konto peatati või partnerlusleping lõpetati.

3. Juhul, kui Koostpartner ei suuda eelmises punktis määratletud ebaõiget sisu kustutada, jätab AUTODNA endale õiguse mitte maksta Koostööpartneri poolt välja teenitud vahendustasu.

§ 7

Isikuandmed

1. Meie Veebisaidil töödeldavaid isikuandmeid, mis on vajalikud käesolevate kasutustingimuste täitmiseks, haldab Teenusepakkuja. Eesmärgi ja ulatuse osas töödeldakse isikuandmeid vastavalt meie Veebisaidil avaldatud Privaatsuspoliitikale. Privaatsuspoliitikas on loetletud eeskirjad, mida Haldaja kohaldab isikuandmete töötlemisel, et oma teenuseid Veebisaidi kaudu pakkuda. Sellega määratakse kindlaks isikuandmete töötlemise alused, eesmärgid ja ulatus, samuti nende isikute õigused, kelle isikuandmeid töödeldakse. Lisaks määrab see küpsiste ja analüüsivahendite kasutamise Veebisaidil. Veebisaidi kasutamine ja Veebisaidi Kasutaja isikuandmete esitamine on vabatahtlik, välja arvatud Privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel.

2. AUTODNA.EE töötleb Lepingupoole staatust taotlevate isikute andmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

§ 8

Lepingu lõpetamine

1. Koostööpartneri staatust taotlevatel üksustel on igal ajal õigus partnerlusprogrammis osalemisest loobuda. Selleks, et partnerlusprogrammist lahkuda, tuleb AUTODNA teavitada e-posti teel: abi.afilio@autodna.ee või saata tähitud kinnituskiri partnerluslepingu lõpetamise kohta AUTODNA aadressile.

2. Partnerluslepingu võib lõpetada vastavalt selles kindlaksmääratud tingimustele.

3. Juhul, kui AUTODNA lõpetab teenuste osutamise autoDNA veebilehe kaudu, mis puudutab eelkõige veebilehe kustutamist või veebilehe omandiõiguse üleandmist teisele üksusele, lõppeb partnerlusprogramm vastava sündmuse toimumise päeval.

§ 9

Vastutus

1) AUTODNA ei vastuta Koostööpartneri küpsisefaili salvestamise eest pärast seda, kui potentsiaalne klient on Koostööpartneri veebilehe või blogi kaudu autoDNA veebilehele ümber suunatud.

§ 10

Lõppsätted

1. AUTODNA jätab endale õiguse käesolevaid Reegleid ja Tingimusi muuta. Vastavad muudatused jõustuvad päeval, mil need avaldatakse AutoDNA veebilehel.

2. AUTODNA teavitab Koostööpartnereid Reeglite ja Tingimuste muutmisest. Selliste muudatuste vastuvõtmisel on Koostööpartneril õigus partnerlusleping lõpetada 14 päeva jooksul alates vastavate muudatuste jõustumisest, teatades sellest 30 päeva ette.

3. AUTODNA jätab endale õiguse partnerlusprogramm lõpetada või peatada mistahes ajal.

4. Juhul, kui esineb lahknevusi käesolevate Reeglite ja Partnerluslepingu sätete vahel, kohaldatakse asjakohaseid Partnerluslepingu sätteid.

5. Kõik vaidlused, mis on seotud käesolevate Reeglitega või Partnerluslepinguga, lahendab AUTODNA registrijärgse asukoha piirkonnakohus.

6. Kõikide küsimuste korral, mida käesolevas dokumendis ei kõlastata, kehtivad vastavad Eesti Vabariigi seadused, eriti mis puudutab tsiviilseadustikku.

Keeleversioonide vaheliste lahknevuste korral kehtib Poola versioon.

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda kontaktivormi juurde.

«Tagasi avalehele